• Namams

    Lituva ir kalvystė

                 Lietuvoje iškilo kitų, ypač techniškų specialybių, reikmė. Be to, amatų reikalą kėlė ir rėmė draudžiamoji, vėliau ir atgautoji lietuviška spauda. Mokytis amatų ragino ir žymus Žemaitijos bei visos Lietuvos švietėjas ir blaivintojas (pats buvo ūki­ninko ir kalvio sūnus) vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875). Mū­sų krašte gana turime artojų, šieno pjovėjų, bernų ir piemenų, bet maža turime amatininkų. Juk štai mūsų pačių parapijoje vos ne visi kalviai, kurpiai, siuvėjai, malūnininkai, dailidės, kailiadirbiai vien yra ar vokie­čiai iš Prūsų, ar žydai, ar rusai ateiviai… Kodėl taip yra? – patetiškai klausė Valančius ir pats atsakė: Dėl to, jog patys it mulkiai nesugebame to padaryti… Argi mes esam taip…