• Statyba

    Vikšriniai ir geležinkeliniai kranai

    Vikšriniai kranai  dažniausiai naudojami montavimo darbams. Sie kranai pranašesni už kitus tuo, kad gali judėti bet ko­kiais keliais. Vikšriniai kranai esti dyzeliniai, elektriniai ir dyzeliniai elektriniai. Elektrinė pavara, maitinama iš elektros tinklo per lankstų kabelį, varžo krano manevringumą ir todėl tinka tik tada, kai kranas dirba konstrukcijų sandėliuose. Tinkamiausia montavimo krano, dažnai keičiančio savo padėtį, pavara yra dy­zelinė arba dyzelinė elektrinė.Vikšrinio krano strėlės siekis padidėja įtaisius gembelę su skrysčiais. Pail­ginus strėlę, krano keliamoji galia sumažėja. Kai yra gembelė, sunkesnius ele­mentus (santvaras, sijas) galima montuoti esant mažam siekiui (su strėlės kab­liu), o lengvus (plokštes, stoglangius, metalo konstrukcijos)—su gembelės kabliu; krano strėlės sie­kio keisti nereikia.Kai kurie vikšriniai kranai esti bokštiniai strėliniai; tai…

  • Namams

    Lituva ir kalvystė

                 Lietuvoje iškilo kitų, ypač techniškų specialybių, reikmė. Be to, amatų reikalą kėlė ir rėmė draudžiamoji, vėliau ir atgautoji lietuviška spauda. Mokytis amatų ragino ir žymus Žemaitijos bei visos Lietuvos švietėjas ir blaivintojas (pats buvo ūki­ninko ir kalvio sūnus) vyskupas Motiejus Valančius (1801-1875). Mū­sų krašte gana turime artojų, šieno pjovėjų, bernų ir piemenų, bet maža turime amatininkų. Juk štai mūsų pačių parapijoje vos ne visi kalviai, kurpiai, siuvėjai, malūnininkai, dailidės, kailiadirbiai vien yra ar vokie­čiai iš Prūsų, ar žydai, ar rusai ateiviai… Kodėl taip yra? – patetiškai klausė Valančius ir pats atsakė: Dėl to, jog patys it mulkiai nesugebame to padaryti… Argi mes esam taip…